آنجلینا جولی بدنبال شرکت در انتخابات 2020 آمریکا ! 1:14