مردم امام زمان را می بینند اما نمی شناسند-امام خامنه ای 1:14