قطع انتقادات بخشدار شهر سیل زده معمولان لرستان در شبکه خبر 2:20