مراکز لجستیکی کالا توسط بخش خصوصی ایجاد می گردد، راه آهن هدایت و مدیریت می کند 3:19