تروریست دیوانه بازیکنان و تماشاچیان فوتبال را به رگبار بست! 0:21