انیمیشن انفجار مخزن گاز پروپان در پتروشیمی خارک

11:26