سندغیرمرتبط باعملیات چک برای حسابی ازنوع اسناددریافتنی 2:50