وزیر اعتراف کرد: در شبکه های اجتماعی مردم انتخاب میکنند 0:24