ظریف : قبلا كشورها در تحریم ایران از هم سبقت می گرفتند 2:14