اجرای زنده موسیقی بازی ها در جشنواره بازی سازان مستقل 7:50