خندوانه، 5 شهریور 94، پشت صحنه اجرای علی مسعودی 3:22