توضیح مرتضی پورعلی گنجی در مورد صحنه درگیری با رونالدو 1:29