گروه خیریه حامیان - گروه مهارت های زندگی ویدا فلاح 7:54