طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی - تولید شبکه سلامت سیما 41:57