107 - قصه گویی شاهنامه - کشتن رستم پیل سپید گرشاسب 7:19