بازدید امام جمعه بیرجند از نمایشگاه حرا تا حرم

5:05