فیلم : خودکار ایرانی چند نفر را سرکار می برد؟ 1:00