6- آموزش پذیرش بار توسط راننده در اپلیکیشن باروان 6:00