سارق بجای کوبیدن آجر به شیشیه ، آن رابه سر همدستش کوبید 0:39