سفر یکروزه معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه 3:05