معرفی رمان کلت45 در برنامه تلویزیونی صبحی دیگر 1:50