نحوه عضویت و تبدیل شدن به فروشنده در قالب تخفیفات 4:12