گفتگوی تلفنی معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو 2:50