فرآوری باریت بار نرمه خروجی از جیگ شرکت پودرسازان 4:18