پایانه های تمام تاچ و اندرویدی در رهیاب رایان فردا 1:17