حضور گردشگران مکزیکی در دهکده کاهگلی ننه گل ابرو 0:46