انتقاد از ضعف مدیریت،تبعیض و تسریع در بهبود معیشت مردم 8:23