ریزش پل در خرم آباد و بی توجهی مردم به هشدارها! 0:54