دونوازی تار و بَم کمان علی قمصری و مصباح قمصری 3:05