فردوس حاجیان در میان جمعیت باشكوه تشییع جنازه ى مهرداد 0:15