تجربه مهندس نوید حبیبی از حضور در کارگاه پازل اتوماسیون 3:42