جراحی تخلیه خونریزی مزمن مغزی با بی حسی موضعی در حالیکه بیمار بیهوش نمیباشد 1:27