نخستین ویدئو از برخورد ذرات نور با آینه ثبت شد 0:25