صحبت های فردوسی پور در حاشیه تشیع پیکر مرحوم شفیع 1:58