سخنان علامه حسن زاده آملی درباره رهبر-نظر علامه حسن زاده راجع به رهبر 2:40