دعوت برانکو برای بازدید از نمایشگاه کتاب تهران 2:27