رئیس شورای شهر کلاله: چهار میلیارد تومان کسری بودجه آوردیم 6:46