فرمان آغاز مانور بسیجیان کشور باذکر رمز یا محمدرسول الله(ص)

0:45