فرمان آغاز مانور بسیجیان کشور باذکر رمز یا محمدرسول الله(ص) 0:45