⭐️ استاد #رائفی_پور از شهید لبنانی که وسایل زندگی اش را از ایران خرید، میگوید❗️ 8:06