فیلم بارگیری تیر برق ( شرکت تولیدی خزرتیر ) 09111119033 1:09