گزارش دوربین هفت شبکه آموزش از رونمایی تیزر «دختر شینا» 8:37