با هدف گسترش بازار های جهانی در نمایشگاه مشارکت کردیم 2:28