به یاد مرحوم داوود رشیدی، هنرمندِ سینما و تئاتر ایران! 1:23