نیاز به نوسازی 260 هزار ناوگان حمل و نقل جاده ای 2:33