گزارشی از کمک های یاوران مهرآفرین در کوهبنان کرمان 1:00