معرفی اولین رییس آموزش و پرورش فارس،فرصت الدوله شیرازی 7:52