گفتگوی مهران مدیری با بهاره افشاری ، بازیگر سینما 7:28