پنج سال حضور کودکان فرشته اند در مناطق محروم به همراه د 0:59