در خواست آیت الله مکارم شیرازی از زائران پیاده 1:05