سخنرانی دکترخجسته مدیرعامل BPN در کنفرانس ملی کارآفرینی 12:29